ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส จำกัด (จากนี้จะเรียกว่า แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนจะใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณกับเว็บไซต์

ในการใช้งานเว็บไซต์ หมายถึงว่าคุณได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ ทว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัท แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส จำกัด จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้คุณทราบ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเริ่มต้นมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า โดยไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้น คุณจึงควรหมั่นตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เมื่อไรก็ตามที่คุณแวะมาที่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างชัดเจน ถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้กับเรา

หมายเหตุ : นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์ accounting-analysis.com เท่านั้น หากคุณทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าชมอื่นๆ เหล่านั้นด้วย

ข้อมูลที่เราใช้และการเปิดเผยข้อมูลต่อสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณมอบข้อมูลดังกล่าวให้เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้หมายรวมถึง

– ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ทั้งนี้ข้อมูลที่คุณได้ให้รายละเอียดแก่เรานั้น จะใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด อาทิเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา

– ชื่อ-นามสกุล ประวัติการเรียนแต่ละบทเรียน ชื่อหลักสูตรที่คุณอบรม และจำนวนชั่วโมงของหลักสูตรที่คุณอบรม จะใช้เป็นหลักฐานสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบก่อนทำเรื่องเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเราจะมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีเท่านั้น

– ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ประวัติการเรียนแต่ละบทเรียนและภาพถ่ายของคุณ จะใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบว่าคุณได้เรียนและทำแบบทดสอบของเราจริง โดยเราจะส่งข้อมูลให้กับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ เพื่อใช้ในการตรวจสอบโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้น

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ โดยคุกกี้ และ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้น จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และ ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา

นอกเหนือจากนี้ คุกกี้ ยังการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ ดังนั้นจึงสามารถให้เว็บไซต์ของเราสามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วย ทว่า คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลใดๆ จะไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้คุณเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้แล้ว คุกกี้ อาจจะจดจำข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้และอาจมีการแบ่งปันผลรวมทั้งหมดของ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูล กับบุคคลที่สามได้

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่ 3

แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือด้วยความจำเป็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย โดยทางเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้

(1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

(2) เมื่อเราพบว่ามีความพยายามจะต่อต้าน หรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือ การดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น

(3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใด ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม มีเพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผู้รับจ้างของเรา (ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้
เราจะเก็บช้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังจากการเข้าสู่ระบบครั้งสุดท้าย เมื่อพ้นช่วงเวลาดังกล่าว เราอาจลบข้อมูลของคุณจากระบบของเรา

การตลาด

เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวสินค้า หรือบริการของเรา และของพันธมิตรของเราที่เราคิดว่าคุณน่าจะต้องการ โดยพันธมิตรดังกล่าว เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินต่างๆ ผู้ให้บริการโปรแกรมต่างๆทั้งทางธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ส่วนบุคคล ธุรกิจค้าขายออนไลน์ ธุรกิจค้าขายสินค้า หรือบริการทางธุรกิจอื่นๆ

โดยคุณสามารถเลิกติดตามข้อมูลได้ โดยการแจ้งกลับมาทางอีเมล หรือกด unsubscribes ภายในอีเมล หรือข้อความที่ส่งไป คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราเลิกติดต่อกับคุณโดยวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยถ้าคุณไม่ต้องการให้เราติดต่อไปทางการตลาดอีก สามารถแจ้งกลับมาได้ทางอีเมล

เราต้องการให้คุณรู้ว่าคุณมีสิทธิบนข้อมูลของคุณดังนี้

สิทธิที่จะเข้าถึง – คุณสิทธิขอคัดลอกข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ โดยอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตรา การให้บริการปกติของเรา

สิทธิที่จะโต้แย้ง – คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง และสามารถแจ้งให้เราเพิ่มข้อมูลของคุณที่คุณคิดว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน

สิทธิที่จะถูกลืม – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดที่เหมาะสม โดยอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตราการให้บริการปกติของเรา

สิทธิที่จะจำกัดการใช้ข้อมูล – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดที่เหมาะสม โดยอาจจะมีค่าธรรม เนียมที่คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตราการให้บริการปกติของเรา

สิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูล – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดที่เหมาะสม โดยอาจจะมีค่า ธรรมเนียมที่คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตราการให้บริการปกติของเรา

สิทธิที่จะนำข้อมูลออกไปยังที่อื่น – คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราช่วยส่งข้อมูลของคุณออกไปยังตัวคุณเอง หรือหน่วยงานอื่นที่คุณกำหนด โดยอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่ คำนวณตาม Man-Day ที่ต้องใช้ในการทำตามคำขอของคุณในอัตราการให้บริการปกติของเรา

ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ เราจะพยายามตอบกลับคุณไม่เกิน 1 เดือน และจะใช้เวลาที่เหมาะสมในการทำตามคำขอของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ สามารถอีเมลที่ acc.analysis2020@gmail.com หรือโทรหาเราที่ 092-991-4528

การเรียกกลับคำขอลบข้อมูล

ตามกฎของ Facebook แอพที่เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ต้องมีวิธีให้ผู้ใช้สามารถส่งคำขอให้ลบข้อมูลของตนได้ คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 • ไปที่โปรไฟล์ Facebook ของตนเอง
 • แล้วคลิกปุ่มส่งคำขอในหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 • เลือกไปที่ > การตั้งค่า > แอพและเว็บไซต์
 • เลือกแอปที่เข้าสู่ระบบด้วย Facebook (Logged in with Facebook)
 • เลือกไอคอนเช็คถูกด้านหน้า เพื่อเลือกแอปที่ต้องการลบออก แล้วเลือก ลบออก (Remove)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส จำกัด
1595/3 ซอยเพชรเกษม 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล acc.analysis2020@gmail.com
โทรศัพท์ 092-991-4528

หมายเหตุ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง อนาไลซิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการประกาศแจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรา คุณควรหมั่นตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เมื่อไรก็ตามที่คุณแวะมาที่เว็บไซต์ของเรา

เพจที่จะมานำเสนอเรื่องราวและมุมมองเกี่ยวกับการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลทางบัญชี และอัพเดทข่าวสารข้อมูลด้านการรายงานทางเงินที่น่าสนใจ

Our Visitor

008397
Views Today : 50
Total views : 19595
Who's Online : 1

© 2021 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
เงื่อนไขและข้อตกลง

top
© 2020 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ