การได้รับการลดค่าเช่า ช่วยผลประกอบการ Q1/2564 ได้มากขนาดไหน

[การได้รับการลดค่าเช่า ช่วยผลประกอบการ Q1/2564 ได้มากขนาดไหน]

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงมีผลกระทบต่อธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2564 จึงทำให้หลายๆ บริษัทได้รับการลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่าในช่วงเวลาดังกล่าว
.

ประกอบกับข้อกำหนดของ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่มีข้อผ่อนปรน ซึ่งเป็น Option สำหรับบริษัททางด้านผู้เช่าในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 โดยวิธีในทางปฏิบัติบริษัทอาจรับรู้ค่าเช่าที่ได้ลด เป็น Variable Lease Payment (ลดค่าใช้จ่าย / เพิ่มรายได้) ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ได้รับการลดค่าเช่า
.

การบัญชีสำหรับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 นั้น เกิดขึ้นเพื่อลดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า (Lease Modification)หรือไม่ (ซึ่งโดยปกติการทำ Lease Modification นั้นก็มีความยุ่งยาก เช่น ต้องหา Discount Rate ใหม่ …จึงเป็นที่มาที่ TFRS 16 ได้กำหนดข้อผ่อนปรน ที่เป็น Option เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงเวลา COVID-19 เช่นนี้)
.

ทั้งนี้อย่างที่เรียนไปว่าหนึ่งในวิธีในทางปฏิบัติ หากบริษัทได้เลือกใช้ Option ดังกล่าว คือ รับรู้ค่าเช่าที่ได้ลด เป็น Variable Lease Payment (ลดค่าใช้จ่าย / เพิ่มรายได้) ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ได้รับการลดค่าเช่านั้น…ก็เหมือนจะกลายเป็นผลพลอยได้ที่บริษัทจะสามารถรับรู้ ค่าเช่าที่ได้ลด ในงบกำไรขาดทุนทันที (หากเทียบกับ Lease Modification ที่อาจต้องทยอยรับรู้ผ่านค่าเสื่อมราคาของ ROU ที่ลดลงตามสัดส่วนของระยะเวลาสัญญาเช่า)
.

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ Option นี้ มีเงื่อนไขที่สำคัญ ได้แก่

1. ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดจากผลโดยตรงของ COVID-19

2. การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าทำให้สิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุงมีจำนวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น

3. การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่ากระทบเพียงการจ่ายชำระซึ่งเดิมครบกำหนดในหรือก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น (ณ ปัจจุบันต่อถึง 30 มิ.ย. 2565) และ

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของสัญญาเช่า
.

สิ่งที่ Accounting Analysis พบจากงบการเงิน Q1/2564 ของหลายๆ บริษัทที่เลือกใช้ Option ดังกล่าว ก็บอกได้เลยว่า ผลกระทบจากการรับรู้ส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับนั้น* ได้ช่วยผลประกอบการของ Q1/2564 ไว้ได้มากเลยทีเดียวครับ
.

(*ผลกระทบฯ เฉพาะที่เข้าเงื่อนไข Option นี้นะครับ ; บริษัทอาจได้รับการลดค่าเช่ามากกว่านี้ แต่ไม่เข้าเงื่อนไข จึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆของ TFRS 16)
.

บทความนี้ไม่ได้ชี้นำหรือให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดศึกษาข้อมูลจากบริษัทอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ

พฤษภาคม 15, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ