ปี 2563 ที่ผ่านมา จำนวน CPA เฟ้อขึ้นหรือไม่ : เปรียบเทียบจำนวนนิติบุคคล กับผู้สอบบัญชี

[ปี 2563 ที่ผ่านมา จำนวน CPA เฟ้อขึ้นหรือไม่ : เปรียบเทียบจำนวนนิติบุคคล กับผู้สอบบัญชี]

หากเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ กับจำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ ในช่วงปี 2562 – 2563 ก็พบความน่าสนใจดังนี้ครับ
.

📍 จำนวนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด) ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 769,208 ราย เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 22,910 ราย หรือเพิ่มขึ้น 3.1 % (สิ้นปี 2562 มีนิติบุคคล 746,298 ราย) ทั้งนี้อัตราการเพิ่มขึ้น (สุทธิ) ของนิติบุคคลในปี 2563 ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น (สุทธิ) ในปี 2562 และ 2561 ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ 4.7% และ 4.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตามลำดับ
.

📍 จำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 10,481 คน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 241 คน หรือหรือเพิ่มขึ้น 2.4% (สิ้นปี 2562 มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ 10,240 คน)
.

📍 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 13,744 คน แต่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต “ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่” จำนวน 10,481 คน หรือคิดเป็น 76.3%
.

📍 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน จำนวนนิติบุคคล ต่อ จำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ ก็พบว่า
.

📍 ณ สิ้นปี 2562 สัดส่วน จำนวนนิติบุคคล ต่อ จำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ เท่ากับ 72.9 : 1 หรือหมายความว่า โดยเฉลี่ยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ 1 คน ต้องรับผิดชอบการแสดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคล 72.9 ราย
.

📍 ณ สิ้นปี 2563 สัดส่วน จำนวนนิติบุคคล ต่อ จำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ เท่ากับ 73.4 : 1 หรือหมายความว่า โดยเฉลี่ยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ 1 คน ต้องรับผิดชอบการแสดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคล 73.4 ราย
.

📍ถือเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปี 2562
.

📍แล้วอัตราส่วนนี้มีแนวโน้มอย่างไร ?
.

📍 หากพิจารณาสัดส่วน จำนวนนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นสุทธิ ต่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ที่เพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2562 กับ 2563 ที่ผ่านมา ก็พบว่ามีสัดส่วนราว ๆ 95 : 1 (ผู้สอบบัญชีใหม่ 1 คนในปี 2563 จะมีนิติบุคคลใหม่ในมือจำนวน 95 ราย) ทั้งๆ ที่ในปี 2563 นี้ มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิติบุคคลที่น้อยกว่า 1-2 ปีที่แล้วด้วยซ้ำ
.

📍 หากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็จะยิ่งทำให้ลูกค้าในมือโดยเฉลี่ยของผู้สอบบัญชีเดิมที่ 73.4 ราย จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก
.

📍 เห็นข้อมูลแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่า ไม่ได้มีสัญญาณของการเฟ้อของ CPA ในประเทศไทยเลยครับ (ส่วนด้านราคานั้นอีกเรื่อง)
.

📍 นำข้อมูลมาให้ดู เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของ Industry นี้ และเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลในให้กับหลายๆท่านที่อยากจะทำงานสอบบัญชีครับ
.

หมายเหตุ :

– ข้อมูลนี้ยังไม่รวมจำนวนผู้สอบบัญชีภาษีอากรซึ่งสามารถรับผิดชอบได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลบางส่วนเท่านั้น

– หากมองในมุมมอง จำนวนนิติบุคคล “ที่นำส่งงบการเงิน” ข้อมูลสาธารณะล่าสุดจะอยู่ที่ปี 2562 ที่ 571,183 ราย หรือคิดสัดส่วนต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงาน ณ เวลาดังกล่าว ได้ที่ 55.8 : 1 (โดยเฉลี่ยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ 1 คน ต้องรับผิดชอบการแสดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคล 55.8 ราย)

– ยังมีกิจการในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด (ตามข้อมูลที่กล่าวไป) ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถเซ็นงบได้อีก เช่น สหกรณ์ นิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ
.

Raw Data จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กลต.

ตุลาคม 4, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ