คำถาม-คำตอบ: สถานการณ์ COVID-19 สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

[คำถาม-คำตอบ: สถานการณ์ COVID-19 สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)]
.
คำถาม-คำตอบของสภาฯ ฉบับนี้ น่าสนใจทีเดียวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหลายๆท่านที่มีข้อสงสัยว่า กิจการ NPAEs ควรจะมีข้อพิจารณาอย่างไร เมื่อต้องลงบัญชีในสถานการณ์ COVID-19
.
เท่าที่แอดอ่าน บทความนี้ Cover ประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ที่ NPAEs ควรพิจารณาเมื่อต้องลงบัญชีในสถานการณ์ COVID-19 ได้แก่
.
1. การประเมินข้อบ่งชี้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ (ได้แก่ เงินลงทุน, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
.
2. การยินยอมลดค่าเช่า (ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า)
.
3. การพิจารณาการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สำหรับกิจการที่ถือปฏิบัติตาม TAS 12)
.
4. การประมาณการหนี้สิน
.
นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประกอบทำความเข้าใจการรับรู้รายการทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า กรณีการยินยอมลดค่าเช่าให้อีกด้วยครับ
.
Credit : เนื้อหาจัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
.
Link PDF : https://www.tfac.or.th/upload/9414/J89bVib829.pdf

มีนาคม 30, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ