IASB ขยายเวลาข้อผ่อนปรนด้านผู้เช่า IFRS 16 : Covid-19-Related Rent Concessions ไปเป็น 30 June 2022

[IASB ขยายเวลาข้อผ่อนปรนด้านผู้เช่า IFRS 16 : Covid-19-Related Rent Concessions ไปเป็น 30 June 2022]

หากยังจำกันได้ เมื่อปีที่แล้ว IASB (หรือ TFAC เมื่อต้นปีที่ผ่านมา) ได้ออกทางเลือกสำหรับผู้เช่า ที่ต้องปฏิบัติตาม IFRS 16 เรื่อง Covid-19-Related Rent Concessions กรณีที่ผู้เช่าได้รับการยินยอมให้ลดค่าเช่า เนื่องจาก COVID -19 ซึ่งผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่ประเมินว่าการลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า หากเข้าเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อ คือ
(1) ค่าเช่าที่ต้องจ่ายตามการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระต้องเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม
(2) กำหนดเวลาการจ่ายชำระเดิมอยู่ภายใน 30 มิถุนายน 2564 และ
(3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดในสาระสำคัญอื่น เช่น การยืดระยะเวลาเช่า
โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินประจำปีที่มีรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (Early ได้)
.
ทาง IASB ก็เพิ่งได้ประชุมกันสดๆร้อนๆกันเมื่อวาน (10/3/2021) ซึ่ง IASB ตัดสินใจ finalise the proposal in the Exposure Draft “Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021” with an additional explanatory transition paragraph.
.
การเปลี่ยนแปลงที่เป็น Highlight สำคัญของ Exposure Draft ที่ IASB ได้ finalise ไปแล้ว คือ การขยายระยะเวลาของเงื่อนไขการจ่ายชำระ จากเดิมที่อยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็น 30 มิถุนายน 2565 (30 June 2022)
.
นอกจากนี้แล้วในรายละเอียดยังมีเงื่อนไขเบื้องหลังอีกด้วยว่า กิจการที่จะใช้ข้อผ่อนปรนดังกล่าวไปถึง 30 มิถุนายน 2565 ได้นั้น จะต้องเป็นกิจการที่ได้เลือกใช้ข้อผ่อนปรนเรื่องนี้ใน Phase แรกด้วย (มีหลายเสียงขอเข้าไปว่า Phase แรกไม่ได้เลือกใช้… แต่จะขอเลือกใช้ Phase หลังได้ไหม สุดท้าย Staff ชง Board ไปว่าไม่เห็นด้วยที่จะต้องเพิ่ม Option ให้ขนาดนั้น)
.
และ IASB ก็เล็งๆ แล้วว่าจะออก IFRS 16 Amendment ในวันที่ 31 March 2021 ที่จะถึงนี้ครับ
.
อย่างไรก็ดีต้องบอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็น IFRS 16 นะครับ ส่วน TFRS 16 จะเป็นอย่างไรต่อไป คงต้องรอประกาศจากสภาฯ อย่างเป็นทางการ (ตาม Process ปกติ) ต่อไปครับ
.
Source : https://www.ifrs.org/proj…/work-plan/ifrs-16-and-covid-19/

เรื่องราวก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง “TFRS 16 ฉบับใหม่ ลงราชกิจจาฯ แล้ว”
https://www.facebook.com/accountinganalysisTH/posts/767019853903825

มีนาคม 11, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ