ระบบสาธารณูปโภคที่ให้บริการแก่ลูกค้าของกิจการนิคมอุตสาหกรรม ควรบันทึกบัญชีอย่างไร ?

[ระบบสาธารณูปโภคที่ให้บริการแก่ลูกค้าของกิจการนิคมอุตสาหกรรม ควรบันทึกบัญชีอย่างไร ?]

กิจการนิคมอุตสาหกรรมมักจะมีระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำประปา หรือระบบอื่นๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้าภายในนิคมฯ
.

โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมา เราอาจจะเคยเห็นว่าบางบริษัทบันทึกต้นทุนของระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือบางบริษัทอาจจะมองว่าต้นทุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายสำหรับที่ดินแต่ละแปลงที่ขายได้
.

แล้วควรจะมองอย่างไรกันแน่ ?
.

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดทำ Q&A เกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ระบบสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า สำหรับกิจการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ขึ้นมาเพื่อตอบคำถามดังกล่าว โดยไล่เรียงไปตามลำดับคำถามที่สำคัญ 4 ข้อ คือ
.

1. การให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับคำถาม-คำตอบฉบับนี้หมายความรวมถึงอะไรบ้าง
.

2. กิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมต้องรับรู้รายการสำหรับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างไร ในส่วนของต้นทุนเริ่มแรกเมื่อพัฒนาพื้นที่โครงการ เช่น ต้นทุนค่าที่ดิน (ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานที่ให้บริการสาธารณูปโภค) ต้นทุนค่าก่อสร้างโรงงาน และต้นทุนเครื่องจักร เป็นต้น
.

3. ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นภายหลังพัฒนา พื้นที่โครงการ กิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมต้องรับรู้รายการดังกล่าว อย่างไร
.

4. สำหรับกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เดิมเคยบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของโครงการที่ขาย (ก่อนการเผยแพร่คำถาม-คำตอบฉบับนี้) กิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะต้องถือปฏิบัติอย่างไรสำหรับรายการดังกล่าว กับงบการเงิน
.

อ่านคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ระบบสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า สำหรับกิจการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ได้ตามรูปใน Comment หรือตาม Link ได้เลยครับ
.

https://acpro-std.tfac.or.th/…/QA%20%E0%B8%99%E0%B8%B4…

เมษายน 8, 2022
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ