ทำ M&A แบบไหนที่อาจมีข้อบ่งชี้ถึงการทุจริต : ประเด็นที่ ก.ล.ต. พบจากการตรวจทานกระดาษทำการของ Auditor

[ทำ M&A แบบไหนที่อาจมีข้อบ่งชี้ถึงการทุจริต : ประเด็นที่ ก.ล.ต. พบจากการตรวจทานกระดาษทำการของ Auditor]

ตามที่ ก.ล.ต. ได้ตรวจทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้กำหนด “หัวข้อที่มุ่งเน้นในการสอบทานคุณภาพงานสอบบัญชี” โดยหนึ่งใน Area ที่ถูกเลือกก็ได้แก่ “รายการบัญชีที่ต้องใช้ Professional Skepticism”
.
ซึ่ง ก.ล.ต. ก็พบว่าประเด็นข้อสังเกตที่พบจากการสอบทานกระดาษทำการในช่วงปีที่ผ่านมา มักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีรายได้ และ “การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงจากการทุจริต” ตามที่ได้รายงานไว้ใน “รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563”
.
[ข้อมูลภาพรวมของการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีในปี 2563 : จำนวนงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ ก.ล.ต. เลือกมาตรวจสอบ = 104 งาน คิดเป็น 10% ของ Market Capitalization, จากผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 92 คน หรือคิดเป็น 33% ของจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนทั้งหมด]
.
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ยกตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบรายการที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
.
แอดจึงขอนำตัวอย่างการตรวจสอบรายการที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทำ M&A ที่ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ไว้ มาให้ Fanpage ได้ศึกษากันครับ (ซึ่งแอดคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ประกอบวิชาชีพ)
.
หากดู Case แล้วก็ต้องบอกว่า หลายประเด็นอาจต้องรอเวลา กว่าจะรู้ว่าอาจมีข้อบ่งชี้ถึงการทุจริต
.
แต่หากมองดีๆ สำหรับอีกหลายๆ ประเด็น ภายในระยะเวลาแค่ปีเดียว ก็น่าจะเห็น Sign อะไรบางอย่างแล้วครับ แม้ว่าจะเป็นการมองจากมุมของผู้ใช้งบการเงินที่เป็นคนนอกก็ตาม
.
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน โดยเฉพาะผู้สอบบัญชีครับ
.
Credit : รายงานสรุปกิจกรรมการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ของ ก.ล.ต.

ตุลาคม 12, 2021
© 2022 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ