MINT ยังคงใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 แต่สิ่งที่บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ …

0Shares

[MINT ยังคงใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 แต่สิ่งที่บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ …]

MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลประกอบการปี 2563 เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา โดยผลประกอบการปี 2563 ขาดทุนสูงถึง 21,407 ล้านบาท จากผลประกอบการปี 2562 ที่มีกำไร 10,698 ล้านบาท หรือลดลงกว่า 32,105 ล้านบาท โดยหลักจากสถานการณ์ COVID-19
.

ตัวเลขผลขาดทุนดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานการจัดทำงบการเงินที่ MINT ยังคงใช้มาตรการผ่อนปรนทางบัญชี COVID-19 โดยบริษัทเปิดเผยว่าได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนฯ ต่างๆ สำหรับการจัดทำงบการเงินปี 2563 ดังนี้

🔸 ไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อบ่งชี้ในการด้อยค่าและไม่นำมากระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตที่ใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

🔸 ไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าที่ใช้การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตภายใต้วิธีการอย่างง่าย

🔸 สำหรับการยกเว้นและส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับจากเหตุการณ์ COVID-19 กลุ่มกิจการลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าตามสัดส่วนระหว่างปีที่กลุ่มกิจการได้รับการยกเว้นและส่วนลดค่าเช่า นอกจากนี้ กลุ่มกิจการกลับรายการค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า ผลต่างระหว่างการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่า และการกลับรายการรับรู้ในงบกำไรขาดทุน แทนการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใหม่

🔸 วัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีด้วยมูลค่าเดียวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

🔸 ไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

🔸 ไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณาประมาณการความเพียงพอของกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่กลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดังกล่าว
.

ตามที่ MINT ได้ระบุไว้ว่า “ไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อบ่งชี้ในการด้อยค่าและไม่นำมากระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตที่ใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์” นั้น
.

เรามาดูกันครับว่ามูลค่ารายการ “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า” ของ MINT ณ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ามากขนาดไหน
.

✅ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ : 122,718 ล้านบาท
✅ ค่าความนิยม : 12,579 ล้านบาท
✅ เครื่องหมายการค้า : 45,800 ล้านบาท
.

รวมๆ แล้วประมาณ 180,000 ล้านบาท
.

แน่นอนว่าผู้ใช้งบการเงิน ย่อมอยากทราบแนวโน้ม / Scope ของสินทรัพย์ที่อาจมีแนวโน้มด้อยค่า / หรืออย่างน้อยคือความคืบหน้าในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว (แม้ว่าจะมีการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้าในปี 2563 แต่ Assumption ต่างๆ ก็อยู่บนพื้นฐานของมาตรการผ่อนปรนฯ)
.

สิ่งที่ MINT ได้เปิดเผยต่อไป คือ “กลุ่มกิจการคาดการณ์ว่าภายหลังจากที่ยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ซึ่งสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบการเงินที่มีการใช้ข้อผ่อนปรนดังกล่าว ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบ ซึ่งจะบันทึกในรอบระยะเวลารายงานงวดถัดไป อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ไม่ต้องรวมผลกระทบจากการด้อยค่าในการคำนวณสัดส่วนทางการเงินในรอบระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า”
.

ประโยคที่ผู้ลงทุนต้องตีความกันหนักๆ คือ “กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ไม่ต้องรวมผลกระทบจากการด้อยค่าในการคำนวณสัดส่วนทางการเงินในรอบระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า” จะหมายความว่าอะไรได้บ้าง
.

ทั้งนี้ใน MD&A ของ MINT ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ “แนวโน้มการบริหารจัดการกระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน” ไว้ว่า
.

“เนื่องจากสถานการณ์ในระยะสั้นของบริษัทยังคงมีความไม่แน่นอนบริษัทจึงได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อบริหารจัดการฐานะทางการเงิน โดยบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการขยายระยะเวลาการยกเว้นการทดสอบการดำรงอัตราส่วนทางการเงินออกไปอีก 2 ปีจนถึงสิ้น ปี 2565 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นกู้ของ MINT ได้อนุมัติการไม่นับรวมผลกระทบจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากสถานการณ์ COVID-19 ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวตามข้อกำหนดสิทธิไปจนถึงสิ้น ปี 2567”
.

สุดท้ายคงไม่มีเฉลยหรือคำตอบว่าสิ่งที่ผู้บริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นมี Intention หรือต้องการจะ Hint อะไรกันแน่ คงได้แต่ไตร่ตรองในประเด็นที่ MINT ขอให้ไม่ต้องรวมผลผลกระทบ “จากการด้อยค่า” ในการคำนวณสัดส่วนทางการเงิน ครับ
.

ปล. ปี 2563 MINT มีการบันทึกรายการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน เป็นฝั่งรายได้ (กลับรายการ) จากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 134 ล้านบาท และรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2 ล้านบาท (จากข้อมูลค่าใช้จ่ายตามลักษณะ)
.

บทความนี้ไม่ได้ชี้นำหรือให้คำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย์ โปรดศึกษาข้อมูลจากบริษัทอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ

0Shares
กุมภาพันธ์ 25, 2021

เพจที่จะมานำเสนอเรื่องราวและมุมมองเกี่ยวกับการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลทางบัญชี และอัพเดทข่าวสารข้อมูลด้านการรายงานทางเงินที่น่าสนใจ

Our Visitor

005243
Views Today : 114
Total views : 10193
Who's Online : 0

© 2021 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
เงื่อนไขและข้อตกลง

top
© 2020 Accounting-Analysis.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าย้อนกลับ